Právne služby

Obchodné právo

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmene obchodnej spoločnosti, prevody obchodných podielov, transformácia spoločnosti, likvidácia spoločnosti, zastupovanie v konaní pred registrovým súdom a živnostenským úradom,
 • vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva, právne poradenstvo v obchodných veciach
 • uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
 • vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v súdnom a exekučnom konaní;
 • návrhy riešenia obchodných pohľadávok klientov

 

Občianske právo

 • riešenie majetkových vecí a sporov (určenie vlastníctva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nájomné vzťahy…)
 • komplexný právny servis pri prevode vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (pozemky, byty, stavby a pod.) vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • vypracovanie zabezpečovacích inštitútov občianskeho práva (zriadenie záložného práva, vecného bremena, práva doživotného užívania nehnuteľnosti a pod.)
 • zakladanie občianskych združení, nadácii, záujmových združení právnických osôb
 • ochrana osobnosti
 • náhrady škody
 • zastupovanie v dedičských veciach
 • zastupovanie pred súdom a inými orgánmi pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní

 

Rodinné právo

 • zastupovanie v konaniach pred súdom v rodinných veciach (rozvod a úprava práv k mal. deťom –  zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava styku s maloletým dieťaťom, výživné)
 • zastupovanie v konaniach pred súdom – určenie otcovstva, zapretie otcovstva
 • zastupovanie v konaniach pred súdom s medzinárodným prvkom (zabezpečenie návratu dieťaťa, únos dieťaťa, povolenie vycestovať …)
 • právne poradenstvo pri osvojení, pestúnskej starostlivosti, vrátane podania príslušných návrhov
 • medzinárodné adopcie
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vypracovania mimosúdnych dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, podávanie návrhov na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva cestou súdu, podávanie návrhov na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva)

Pracovné právo

 • vypracovávanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a dohôd o hmotnej zodpovednosti a pod.
 • vypracovávanie vnútorných právnych predpisov ( pracovný, organizačný poriadok a iné)
 • zastupovanie zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru, uplatnenie všetkých jeho nárokov
 • právne rozbory v oblasti pracovného práva (možnosti ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa, nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru, odstupné, odchodné, nároky na náhradu škody podľa Zákonníka práce a pod)
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, vzniknutých z pracovno-právnych vzťahov

 

Trestné právo

 • zastupovanie klientov v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi v oblasti trestného práva
 • právne rozbory vo všetkých oblastiach trestného práva
 • príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní, t.j. sťažností (proti vzneseniu obvinenia, proti vzatiu do väzby apod.), žiadostí (o prepustenie z väzby, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, o podmienečné upustenie o výkonu zvyšku trestu a pod.), odvolaní proti trestným rozsudkom a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • príprava podnetov – trestných oznámení zo strany poškodených
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody, spôsobenej im trestným činom

 

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach

 • aktívne (na strane navrhovateľa) uplatňovanie práv a právom chránených záujmov klienta v súdnom konaní
 • pasívne (na strane odporcu) bránenie práva v konaní pred súdmi
 • zastupovanie obvineného v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • zastupovanie v správnom konaní
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR