O nás

Zakladajúcim členom advokátskej kancelárie bol JUDr. Miroslav Katunský, ktorý začal prax advokáta vykonávať v roku 1991.

V súčasnosti má naša advokátska kancelária troch advokátov (JUDr. Miroslav Katunský, JUDr. Milan Kuzma a ja, JUDr. Marta Šuvadová), zamestnancami sú piati koncipienti, tri administratívne pracovníčky a traja spolupracujúci advokáti.

Naša advokátska kancelária sa venuje všetkým oblastiam práva, t.j. v prospech našich klientov zabezpečujeme právne služby z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, trestného   práva, správneho práva, medzinárodného práva a to vrátane uplatnenia práv a právom chránených záujmov našich klientov prostredníctvom súdu.

Všetci advokáti našej kancelárie pracujú samostatne pre svoju klientelu, ale v prípade potreby je možnosť vzájomnej spolupráce a teda zabezpečenie vysokej odbornosti pri riešení problémov našich klientov. V súčasnosti evidujeme okolo 2 500 živých vecí.

Klientami mojej advokátskej kancelárie sú nielen občania a obchodné spoločnosti zo Slovenska ale i zo zahraničia, kedy počas advokátskej praxe som zastupovala občanov a  obchodné spoločnosti so sídlom v Spojených štátoch amerických, Rusku, Nemecku, Fínsku, Dánsku a Českej republike.

Vždy bolo a bude mojou snahou poskytovať právnu pomoc na vysokej odbornej úrovni, kvalitne tak, aby práva mojich klientov boli účinne chránené. Vždy bolo a bude mojou snahou nesklamať dôveru mojich klientov, ktorú mi dali pri riešení svojich záležitostí.